ur. 14 grudnia 1900, Lwów
zg. 1943
zam. Wiedeń / Lwów / Będzin
sędzia, radny, syjonista

Na początku I wojny światowej rodzina Steigerów uciekła z Wiednia do Lwowa. Pod koniec wojny Szlomo (Mundek) (póź­niej oficjalnie Stanisław) został wcielony do armii austriackiej.

W okresie międzywojennym głośna w prasie była jego sprawa, niesłusznie oskarżonego o dokonanie 5 września 1924 r. we Lwo­wie zamachu bombowego na prezydenta RP, Stanisława Wojcie­chowskiego, który wracał powozem z otwarcia Targów Wschod­nich. Był wtedy studentem prawa na Uniwersytecie Jana Kazi­mierza i jednocześnie pracował jako urzędnik prywatny w przed­siębiorstwie S.A. Koloniale (handel ziarnami kawy). Rozprawa toczyła się 15 i 16 IX 1924 r. we Lwowie i zakończyła się 16 grudnia uniewinnieniem. Tym samym lwowska policja skompro­mitowała się oskarżając niewinnego człowieka i ignorując tropy prowadzące w stronę ukraińskich nacjonalistów.

Steiger przeniósł się do Będzina i po ukończeniu studiów był uznanym prawnikiem (sędzia) oraz aktywnym działaczem syjoni­stycznym. W latach 1934-39 był radnym miejskim. Jego wojenne losy są nieznane. Wiadomo, że żona Józefa z Marksów z dziećmi wyjechała do Lwowa i zginęła w Zagładzie.