Na fot. – w środku

ur. 1 czerwca 1903, Będzin
zg. kwiecień 1944, Kraków
zam. Będzin / Lwów / Kraków
prawnik i krytyk sztuki

Był synem dr. Salomona Weinziehera, będzińskiego lekarza i po­sła na Sejm RP, młodszym bratem lekarza Jana Jakuba (zg. w Ka­tyniu), od 1940 r. mężem poetki Zuzanny Ginczanki (1917-1944).

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Pod­czas wojny polsko-bolszewickiej zgłosił się ochotniczo do woj­ska.

Publikował zarówno artykuły o sztuce do „Naszego Przeglądu”, jak i tworzył opracowania prawnicze. Pisał również książki o po­dróżach po krajach Europy. Był prezesem Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych oraz działaczem Ży­dowskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Lwowa, gdzie został kustoszem Muzeum Historycznego. Po wkroczeniu wojsk nie­mieckich przeniósł się do Krakowa, ukrywając się pod nazwi­skiem Michała Danilewicza. Na początku 1944 r. został areszto­wany przez Gestapo; zginął w nieznanych okolicznościach.